Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Κυριακή Ι Λουκᾶ:Ἀπόστολος-Εὐαγγέλιο-Ὁμιλία γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου


Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ :  ΕΔΩ   

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ, ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΔΩ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Γ´ 23 - 29
23 Πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. 24 ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· 25 ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. 26 πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. 28 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ’ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Δ´ 1 - 5
1 Λέγω δέ, ἐφ’ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὤν, 2 ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός. 3 οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι· 4 ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, 5 ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.

Το αγιογραφικό ανάγνωσμα του Σαββάτου 03-12-2016

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανo. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2016. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Κορινθίους Β΄ κεφ. ια΄ 1 - 6

ια΄ 1 - 6
Ευαγγέλιον: Κατά Λουκάν κεφ. Ιβ΄ 32 - 40

Ιβ΄ 32 - 40
Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

«Τά ἄθεα γράμματα εἶναι ἡ ρίζα κάθε συμφορᾶς»

Αποτέλεσμα εικόνας για ὁ Παπουλάκος
Τά κρίματα μας ξεπερνάνε καί τήν ἄμμο τῆς θάλασσας. Γιά τοῦτο ἕνας δρόμος μᾶς μένει πρός σωτηρία:
Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ. Τά Βαγγέλια, οἱ Ψαλμοί, τό Χτοήχι. Σέ τοῦτα τά βιβλία εἶναι μαζωμένη ὅλη ἡ σοφία τοῦ κόσμου, ὅλη ἡ ἀλάθευτη γνώση... Ὄξω ἀπ᾿ αὐτά, γνώση καί ἀλήθεια δέν ὑπάρχουν. Νά τά μάθετε λοιπόν γράμματα τά παιδιά σας, ἀλλά νά τά μάθετε γράμματα τοῦ Θεοῦ κι ὄχι γράμματα τοῦ διαβόλου. Ὑπάρχουν δυό λογιῶ γράμματα. Τά Θεοτικά γράμματα καί τ᾿ ἄθεα γράμματα....

Ὁ πατέρας τοῦ Ἔθνους, Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός μᾶς ὁρμήνεψε νά μάθουνε γράμματα, ἀλλά μᾶς δίδαξε ν᾿ ἀκονίζουμε τό μυαλό μας στό ἀκόνι τοῦ Χριστοῦ....

Ἐπισκοπικός ἀναθεματισμός

Επισκοπικός αναθεματισμός
 
Όταν η Αυστρία κατέκτησε την Ερζεγοβίνη, επίσκοπος του Μόσταρ ήταν ο Ιγνάτιος, ελληνικής καταγωγής. Ο λαός τόν θεωρούσε άγιο άνθρωπο. Η Αυστριακή κυβέρνηση σκέφτηκε όμως να συνταξιοδοτήσει αυτόν τόν Ιγνάτιο καί στη θέση του να βάλει τόν τότε αρχιμανδρίτη τόν Λεόντιο Ραντούλοβιτς. Ο Ιγνάτιος άκουσε, ότι πρόκειται γι’ αυτόν καί ότι στο πράγμα είχε αναμειχτεί προσωπικά ο Λεόντιος. 
Όταν έφτασε η αντιπροσωπεία, στην οποία ήταν κι ο Λεόντιος, γιά ν’ ανακοινώσει στον Ιγνάτιο τη συνταξιοδότησή του, ο Ιγνάτιος δέχτηκε αυτή την είδηση σοκαρισμένος αλλά σιωπώντας.

Ἡ Συνοδική ἀπόφαση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, τοῦ 1988, γιά τίς Συμφωνίες τοῦ Σαμπεζύ καί τοῦ Μπάλαμαντ, γιά τήν Θεωρία τῶν Κλάδων καί πολύ περισσότερα

Μία Απόφαση Ορόσημο, μείζον κεφάλαιο στον Αγώνα για την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Συνοδική Απόφαση της Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Γεωργίας, του 1998 έχει ξεχωριστή σημασία ανάμεσα στα Κείμενα - ορόσημα της σύγχρονης Ορθοδόξου εκκλησιαστικής ιστορίας, τα οποία σφραγίζουν τον αγώνα της Εκκλησίας να διατηρήσει ανόθευτη την «άπαξ παραδοθείσαν πίστιν» και την πίστη Της στην «Μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». 
Στο απόηχο μιας παλαιότερης απόφασης της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Διασποράς (Υπερορίου), του 1983, η οποία καταδίκαζε την αίρεση του Οικουμενισμού, με ειδικότερη μάλιστα αναφορά στη «Θεωρία των Κλάδων», η εν λόγω Απόφαση της Εκκλησίας της Γεωργίας είναι ευρύτερου φάσματος, καθώς θίγει έξι διαφορετικές εκφράσεις ανορθοδόξων διδαχών, που απορρέουν από την σύγχρονη Οικουμενική κίνηση και οικουμενική διαπλοκή Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών. 

Πού βρίσκεται ὁ Ἅδης.Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσάνινωφ

Ο άδης ή η γέεννα ή τα τάρταρα είναι στα έγκατα της γης. Ο Θεός, λίγο πριν εξορίσει τόν Αδάμ από τόν παράδεισο, αφού απαρίθμησε τίς επίγειες τιμωρίες του παραβάτη της θείας εντολής, τόν προειδοποίησε ότι μ’ αυτές θα ταλαιπωρείται, ώσπου να επιστρέψει στη γη, από την οποία προήλθε- «γιατί χώμα είσαι, καί στα χώμα θα επιστρέφεις», του είπε ο Κύριος. Δεν του είπε ότι θα επιστρέψει στη γή μόνο μέ τό σώμα. Η καταδικαστική απόφαση, λοιπόν, γι` αυτόν πού επαναστάτησε εναντίον του Θεού είναι φοβερή, πολύ φοβερότερη απ' όσο αντιλαμβανόμαστε μέ μια γρήγορη καί ρηχή σκέψη.

Οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όπως αποδεικνύεται από την ίδια τή Γραφή, πάντοτε δέχονταν τά έγκατα της γης ως τόπο του άδη.
«Πενθώντας θα κατεβώ στο παιδί μου, πού βρίσκεται στον Άδη», έλεγε κλαίγοντας απαρηγόρητα α άγιος πατριάρχης Ιακώβ, όταν του έφεραν την ψευδή είδηση για τόν θάνατο του αγαπημένου του γιου Ιωσήφ.
Ο δίκαιος καί πολύπαθος Ιώβ, κυκλωμένος από φοβερές δοκιμασίες, ικέτευε τόν Θεό: «"Άσε με λίγη ανάπαυση να βρω, πριν πάω εκεί απ’ όπου πια δεν θα γυρίσω, σε τόπο σκοτεινό καί ζοφερό, στη χώρα του αιώνιου σκοταδιού, όπου δεν υπάρχει φως, όπου δεν μπορεί κανείς να δει ζωή ανθρώπινη».

Ἡ Οὐνία στή Γεωργία καί ὄχι μόνο, δέν εἶναι προσηλυτισμός τῶν Ὀρθοδόξων;

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΥΝΙΑ

Η ΟΥΝΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ;
 
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
 
Η προτροπή του Πάπα Φραγκίσκου κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Γεωργία για μη προσηλυτισμό των Ορθοδόξων, ποια χρεία έχει για μια χώρα, που η ουνία εναγωνίως επιζητεί την αύξησή της; Ομιλεί ο Πάπας Φραγκίσκος για μη προσηλυτισμό; Τότε ο ρόλος της ουνίας ποιος είναι; Δεν είναι προσηλυτιστικός; Τα απάνθρωπα εγκλήματα της ουνίας στην Ανατολική Ευρώπη, κατατάσσονται σε χειρότερη του προσηλυτισμού κατηγορία.
Ας δουν παπικοί τον διαχρονικό τρόπο δράσης των ουνιτών της Γεωργίας, αλλά και των ουνιτών της Ανατολικής Ευρώπης γενικότερα; Να θυμίσομε απλά τη δόλια δημιουργία της ουνίας από τους Ιησουίτες (Ποσεβίν και Σάργκα) στην Πολωνία, με σκοπό να γίνουν παπικοί οι Ορθόδοξοι της Πολωνίας και της Νοτιοδυτικής Ρωσσίας με την αρωγή του βασιλιά της Πολωνίας Σιγισμούνδου του Γ΄. Αυτό εφάρμοσαν και εφαρμόζουν στην Ανατολική Ευρώπη. Η προσηλυτιστική δολιότητα ήταν ο καθοριστικός παράγοντας της ίδρυσής της ουνίας και στη Γεωργία.

«Ἄν ὀνομάζεις Πατέρα σου τό Θεό, τότε νά τόν ἐμπιστευτεῖς ὡς τό μοναδικό καί πραγματικό Πατέρα Σου....»

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ἄν ὀνομάζεις Πατέρα σου τό Θεό, τότε νά τόν ἐμπιστευτεῖς ὡς τό μοναδικό καί πραγματικό Πατέρα Σου, τόν ἐλεήμονα καί πάνσοφο, τόν ἀναλλοίωτο στήν ἀγάπη καί τήν τελειότητά Του. Νά Τόν ἐμπιστευτεῖς γιά τά ἀγαθά τῆς παρούσας ζωῆς, κυρίως ὅμως γιά τά μέλλοντα ἀγαθά πού θά σοῦ χαρίσει μέσω τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νά χαράξεις στήν καρδιά σου τά λόγια:
«Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς». Καθώς ὅμως μέ τήν ἀγάπη τοῦ οὐράνιου Πατέρα ἔγινες παιδί τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ προῆλθες ἀπό Ἐκεῖνον καί διαθέτεις λογική καί ἐλεύθερη βούληση, πρέπει καί σύ ἀπό τήν πλευρά σου νά καταβάλεις κάθε προσπάθεια γιά νά κερδίσεις τήν εὐλογημένη καί αἰώνια οὐράνια κληρονομιά. Πρέπει νά γνωρίζεις καί νά θυμᾶσαι πάντα πώς εἶσαι μιά «πεπτωκυῖα», μιά πεσμένη ὕπαρξη.

3 Δεκεμβρίου Συναξαριστής. Σοφονίου Προφήτου, Θεοδώρου Ἱερομονάχου, Θεοδούλου τοῦ Σαλοῦ, Θεοδούλου Ὁσίου, Ἰωάννου τοῦ Ἠσυχαστοῦ, τῶν Ἁγίων Ἀγαπίου, Σελεύκου, Μάμα, Ἴνδη, Δόμνας Γλυκερίου καὶ τῶν σὺν αὐτῶν 40 Μαρτύρων, Γαβριὴλ Ἱερομάρτυρα, Ἀγγελὴ Νεομάρτυρα, Μωυσῆ Οἰκονόμου, Birinus.

Ὁ Προφήτης Σοφονίας


Ἔζησε τὸν 7ο αἰώνα π.Χ., ἐπὶ βασιλέως Ἰωσίου.  Εἶναι ὁ ἔνατος ἀπὸ τοὺς μικροὺς λεγόμενους προφῆτες καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴ φυλὴ τοῦ Συμεὼν ἢ κατ’ ἄλλους τοῦ Λευΐ. Τὸ ὄνομά του σημαίνει «ὁ Γιάχβε κρύπτει», δηλαδὴ περιφρουρεῖ, προστατεύει.
Τὸ προφητικό του βιβλίο διαιρεῖται σὲ τρία μικρὰ κεφάλαια. Στὸ πρῶτο ἀπειλεῖ τοὺς Ἰουδαίους, ποὺ παρεξέκλιναν ἀπὸ τὸν Κύριο στὴν εἰδωλολατρία. Στὸ δεύτερο προλέγει τὴν καταστροφὴ τῆς Γάζας, τῆς Ἀσκαλῶνος, τῆς Ἀζώτου, τῆς Δαμασκοῦ, τῆς Αἰθιοπίας, τῆς Ἀσσυρίας καὶ ἄλλων ἀκόμα χωρῶν. Στὸ τρίτο ἐλέγχει τὴν Ἱερουσαλὴμ γιὰ τὴ διαφθορά της, ἀλλὰ καὶ τὴν ὀνομάζει ἐπιφανή, σὰν κοιτίδα λυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
Τέλος, χαιρετίζει μὲ ἀγαλλίαση τὴν μέλλουσα ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου στὴ Σιῶν. Ἀλλὰ ὁ Θεὸς μίλησε μὲ τὸ Στόμα τοῦ προφήτη καὶ νὰ τί εἶπε γιὰ τοὺς ἄνομους ἀνθρώπους: «Ἐξάρω τοὺς ἀνόμους ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, λέγει Κύριος... Καὶ τοὺς ἐκκλίνοντας ἀπὸ τοῦ Κυρίου καὶ τοὺς μὴ ζητοῦντας τὸν Κύριον καὶ τοὺς μὴ ἀντεχομένους τοῦ Κυρίου. Θὰ ξεριζώσω, λέει ὁ Κύριος, τους ἀνόμους ἀπὸ τὸ πρόσωπο τῆς γῆς.

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

2 Δεκεμβρίου, Μνήμη τοῦ ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου
Ὁ ὅσιος Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, κατά κόσμον Εὐάγγελος Μπαϊρακτάρης, γεννήθηκε στίς 7 Φεβρουαρίου τοῦ 1906 στό χωριό Ἅγιος Ἰωάννης Εὐβοίας. Οἱ γονεῖς του ὀνομάζονταν Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης καί Ἑλένη, τό γένος Ἀντωνίου Λάμπρου. Ὁ Γέροντας ἀπό μικρός ἀναγκάζεται νά φυλάσσει πρόβατα στό βουνό. Παρακολουθεῖ μόνο τήν Α΄ Δημοτικοῦ καί αὐτήν ὄχι πλήρως. Σέ ἡλικία 7 ἐτῶν πηγαίνει στήν Χαλκίδα ὅπου ἐργάζεται γιά 2-3 χρόνια. Κατόπιν μεταβαίνει στόν Πειραιᾶ, ὅπου ἐπίσης ἐργάζεται γιά δύο χρόνια σέ παντοπωλεῖο  συγγενοῦς του. Στά δώδεκά του χρόνια μεταβαίνει (ὑπερνικώντας τήν ἀγάπη στούς γονεῖς του) στό Ἅγιον Ὄρος. Πόθος του εἶναι νά μιμηθεῖ τή ζωή τοῦ ἀγαπημένου του Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου.

Τρόποι μετανοίας. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Τρόποι μετανοίας. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 16-06-2011
http://HristosPanagia3.blogspot.gr

̎Ὁ πόλεμος κατά τοῦ ἡσυχασμοῦ καί ὁ χαρακτήρας τῆς πατερικῆς παράδοσης ̎ ΠατερικήΘεολογία, 12ο Μέρος

Ἀκοῦστε  τήν ὁμιλία ἐδῶ: ̎πόλεμος κατά τοῦ ἡσυχασμοῦ καί ὁ χαρακτήρας τῆς πατερικῆς παράδοσης ̎

Συνεχίζουμε μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ τήν Πατερική Θεολογία τοῦ π. Ἰωάννου τοῦ Ρωμανίδη ἀπό τό κεφάλαιο γιά τήν Τουρκοκρατία καί τόν Ἡσυχασμό. Λέγαμε πῶς πολεμήθηκε ὁ Ἡσυχασμός, ἡ θεραπευτική μέθοδος τῆς Ὀρθοδοξίας: ἡ κάθαρσις, ὁ φωτισμός καί ἡ θέωση ἀπό τούς Φράγκους, ἀπό τή Δύση. Ἕνας ἀπό τούς τρόπους πού πολεμήθηκε καί ἕνα ἀπό τά μέσα πού χρησιμοποίησαν οἱ Φράγκοι ἦταν ἡ ἀλλαγή τοῦ ὀνόματός μας. Τό λεγόμενο Βυζαντινό κράτος δέν ὑπῆρχε, ἀλλά εἶναι μία ὀνομασία, ἡ ὁποία δόθηκε τό 1962. Τότε πρωτοχρησιμοποιήθηκε ὁ ὅρος Βυζαντινό κράτος. Οὔτε τό δικό μας ὄνομα ἦταν ‘Ἕλληνες’, ὅπως μᾶς λένε τώρα μέ τήν ὑπόδειξη τοῦ Κοραῆ ἤ Γρακοί, Greek, ἀλλά εἶναι Ρωμιοί, Ρωμανία. Θά πεῖτε:
- Ἔχει τόσο μεγάλη σημασία; Γιατί νά μή μᾶς λένε Ἕλληνες; Ἐπιτέλους δέν ἐκφράζει τό ὄνομα Ἕλληνας τήν φυλή τῶν Ἑλλήνων;
Ὅταν λέμε Ἕλληνας στήν πρώτη ἐκδοχή βεβαίως ἐκφράζει τήν φυλή, ἀλλά μέ τήν ἐξέλιξη τῆς ἱστορίας Ἕλληνας ὀνομάστηκε κάθε ἕνας πού δέν πίστευε στόν Χριστό, ἦταν δηλαδή εἰδωλολάτρης. Ἀπό τή στιγμή ὅμως πού ἐμεῖς ἐγκολπωθήκαμε τόν Χριστιανισμό ἔγινε μία ὀντολογική ἀλλαγή στό εἶναι μας καί ὡς πρόσωπα καί ὡς ἔθνος. Ποιά εἶναι ἡ ὀντολογική αὐτή ἀλλαγή στό εἶναι μας, δηλαδή στήν οὐσία μας;

π. Ἀρσένιος Σκήτης Κουτλουμουσίου: Ἡ ἑκούσια πτώση τοῦ Πάπα

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΚΗΤΗ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ

Η ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ
 
ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ
 
Κατά τον άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, αυτόν τον μεγάλο άγιο που πρόσφατα ανέδειξε η Ορθόδοξη εκκλησία μας, η ανθρωπότητα γνώρισε τρεις μεγάλες πτώσεις,  του Αδάμ, του Ιούδα, του Πάπα. Από αυτές τις 3 πτώσεις μόνον ο Αδάμ μετανόησε και δικαιώθηκε, ο δε Ιούδας προτίμησε το απαίσιο τέλος και έτσι παρέδωσε την ψυχή του στον διάβολο. Ο δε Πάπας με την πτώση του έγινε όργανο του διαβόλου και πρόδρομος του αντίχριστου. Εμείς στον παρόντα λόγο θα ασχοληθούμε με την πτώση του Πάπα, μιας και είναι περισσότερο από κάθε άλλη εποχή επίκαιρη. Η πτώση του Πάπα έγινε το 1054, δηλαδή σε 38 χρόνια αυτή η πτώση θα συμπληρώσει μια χιλιετία! Φοβερό, ο παπισμός μέχρι στιγμής ζει και πορεύεται στην αμετανοησία, και όχι μόνο δε μετανοεί, αλλά εργάζεται την απώλεια κι αυτής της Ορθοδοξίας, που κεφαλή της είναι ο Ιησούς Χριστός. «Ούτε Θεόν φοβάται ο παπισμός, ούτε άνθρωπον εντρέπεται». 

Είναι φανερό λοιπόν πως ο παπισμός το 1054 υπέκυψε εκουσίως στους τρεις πειρασμούς του διαβόλου, αυτούς που επιχείρησε ο διάβολος με πολύ θράσος και αναίδεια να προσβάλει τον Κύριο μας στην έρημο. Ο κυριότερος πειρασμός είναι αυτός που είπε ο διάβολος στον Κύριό μας πως: «Ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐάν πεσών προσκυνήσῃς μοι».

Γιά ἕνα βίαιο Μπέη


Γιά ένα βίαιο μπέη
Μάς αφηγήθηκαν στήν Ερζεγοβίνη γιά τό τί συνέβη κάποτε στον μπέη Λιούμποβιτς. Κάλεσε γιά εργασία την ημέρα του Αγίου Προκοπίου. Οι χριστιανοί του είπαν: «Σήμερα, μπέη, είναι του Αγίου Προκοπίου καί δε θέλουμε να εργαστούμε, επειδή γιορτάζουμε». Ο μπέης Αιούμποβιτς απάντησε περιφρονητικά καί θυμωμένα: «Μα ποιος Άγιος Προκόπιος! Άιντε να θερίσετε!». Σιώπησαν οι άνθρωποι καί αναστενάζοντας άρχισαν τη δουλειά. Αλλά τό μεσημέρι μαζεύτηκαν σύννεφα κι άρχισε να βροντά. Μέ μιας σκοτείνιασε πολύ κι ένας κεραυνός κτυπά τό σπίτι του μπέη Λιουμποβιτς καί σκοτώνει τους δυο γιους του.
Μάς είπε κάποιος Πούνταρ, απ’ τό Λόκοβο κοντά στο Στότσε, γιά τον Αλή πασά Ριζβανμπέγκοβιτς. Αυτός ο πασάς ήταν γνωστός γιά τη βιαιότητά του. 
Μέ τη δύναμη που διέθετε, διέταξε να του φέρουν εξήντα ανθρώπους, να τους κρεμάσει σε μια αχλαδιά.

Παρέμβαση τοῦ Μητροπολίτη Ναυπάκτου στήν Ἱεραρχία γιά τήν "Σύνοδο" τῆς Κρήτης

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος έδωσε στην δημοσιότητα την παρέμβασή του στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος που συγκλήθηκε στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2016 με θέμα την "Σύνοδο" της Κρήτης.
Στην παρέμβασή του αυτή ο Μητροπολίτης, μεταξύ άλλων, παρατηρεί ότι στην "Σύνοδο"της Κρήτης "κυριαρχοῦσαν ἡ θεωρία τῶν κλάδων, ἡ βαπτισµατική θεολογία καί κυρίως ἡ ἀρχή τῆς περιεκτικότητος, δηλαδή ἡ διολίσθηση ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἀποκλειστικότητος στήν ἀρχή τῆς περιεκτικότητος". 
Στιγματίζει, επίσης, το γεγονός της ανατροπής της απόφασης της Ιεραρχίας και σημειώνει ότι "δέν εἴχαµε ἐξουσιοδότηση τῆς Ἱεραρχίας νά διαπραγµατευθοῦµε τίς ἀποφάσεις της, ὅπως ἔλεγαν πολλοί ἀπό τούς Ἱεράρχες πού ἤµασταν παρόντες. Ἔπειτα, δέν ἔγινε συζήτηση γιά νά ἀποδεχθοῦµε τήν ἀλλαγή, ἁπλῶς ἔγινε ψηφοφορία καί µάλιστα µέ σπουδή". 

Ὁ ὅσιος Συμεών ὁ Θαυμαστορείτης εἶδε στόν παράδεισο θαυμαστούς κήπους. Εἶδε ἐκεῖ, ἐπίσης, τίς ψυχές τόσο τοῦ προπάτορά μας Ἀδάμ ὅσο καί τοῦ ληστή, τοῦ πρώτου ἀνθρώπου πού ὁδηγήθηκε ἀπό τόν Θεάνθρωπο στόν παράδεισο.

Η θέση του παραδείσου καθορίζεται από την Αγία Γραφή «προς την Ανατολή». Προς αυτήν την κατεύθυνση βρίσκεται ο παράδεισος σε σχέση μέ τη γη. Η μακαρία Θεοδώρα μάς πληροφορεί ότι μετά την έξοδό της από τό σώμα κατευθύνθηκε μέ τούς αγγέλους, πού τή συνόδευαν ως τά ουράνια σκηνώματα, προς την Ανατολή. Ο μεγάλος όσιος Συμεών ο Θαυμαστορείτης είδε τόν παράδεισο στην Ανατολή.
 Στην Ανατολή τόν είδε καί η οσία Ευφροσύνη τού Σουζντάλ κατά τό θαυμαστό όραμά της. Οι ορθόδοξοι ναοί χτίζονται πάντοτε μέ τό ιερό βήμα τους προς την Ανατολή. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί, όταν προσεύχονται, στρέφονται προς την Ανατολή. Τά σώματα των νεκρών τοποθετούνται στραμμένα προς την Ανατολή —προς τόν παράδεισο της τρυφής. Σ’ εκείνους πού δεν ικανοποιούνται από τή διαβεβαίωση της Αγίας Γραφής ότι η θέση του παραδείσου βρίσκεται «προς την Ανατολή», απευθύνουμε τά λόγια τού οσίου Γρηγορίου του Σιναϊτου: «Η Γραφή συνηθίζει να βεβαιώνει τά δύσκολα ζητήματα μέ απλότητα καί λιτότητα».

«Σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ δόξα τοῦ Κυρίου»

Αποτέλεσμα εικόνας για ὁ Παπουλάκος

Ὅποιος σᾶς λέγει πώς τό πολύ βιός εἶναι εὐλογία Θεοῦ, σᾶς ξεγελᾶ. Τό χρυσάφι εἶναι μεγάλη ἀρματωσιά τοῦ σατανᾶ καί αὐτό σπρώχνει τόν ἄνθρωπο στό ψέμμα, στήν κλεψιά, στήν μοιχεία, στήν ἀπονιά καί τόν φόνο. Μάθετε πώς σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ δόξα τοῦ Κυρίου. Φροντίστε γιά τό τίμιο ψωμί σας καί ρίξτε ὅλη σας τήν ἔγνοια γιά τήν ψυχή σας. Τότες μόνο θάστε χαρούμενοι καί ἀνάλαφροι σάν τούς ἀγγέλους. Ὅπου καί ἄν βρίσκεστε καί ὅπου κι ἄν δουλεύετε, ἔχετε πάντα γυρισμένο τό νοῦ σας στό Θεό κι οὐδέ στιγμή νά ξεμακραίνετε ἀπό τό λόγο Του.

Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Προηγούμενος Ι.Μ.Μ. Μετεώρου, Σχολιασμός τῆς ἀπόφασης τῆς Ἱεραρχίας

Ο Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Αναστασίου, Προηγούμενος της Ιερά Μονής Μεγάλου Μετεώρου, σχολιάζει την τελευταία απόφαση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την "Σύνοδο" της Κρήτης.
«Κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας ἡ ὑπέρ εὐσεβείας διάστασις» μας διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Δυστυχώς όμως η Ιεραρχία της Εκκλησίας μας επέλεξε για μία ακόμη φορά να υπηρετήσει μια ψευδεπίγραφη ενότητα εις βάρος της αληθείας παρέχοντας άφεση αμαρτιών στην "Σύνοδο" της Κρήτης.
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ:

«.....ἀξίωσέ με «τῆς ἀγήρου ζωῆς»....»

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κύριε! Εἶμαι ἕνα θαῦμα τῆς ἀγαθότητας, τῆς σοφίας καί τῆς παντοδυναμίας σου, ἀφοῦ μέ ἔφερες ἀπό τήν ἀνυπαρξία στήν ὕπαρξη·
διατηρεῖς μέχρι σήμερα τήν ὕπαρξή μου αὐτή·
μέ τό ἔλεος, τή φιλανθρωπία καί τήν ἀγάπη τοῦ Μονογενοῦς Σου Υἱοῦ γιά τό ἀνθρώπινο γένος, θά κληρονομήσω τήν αἰώνια ζωή, ἐφόσον θά παραμείνω πιστός σέ Σένα·
μέ τή μεγαλειώδη πράξη Σου νά θυσιάσεις τόν Υἱό Σου ἀποκαθίσταμαι ἀπό τή φοβερή πτώση μου, λυτρώνομαι ἀπό τά αἰώνια βάσανα καί δοξολογῶ τήν ἀγαθότητα, τήν ἄπειρη δύναμη καί τή σοφία Σου!

2 Δεκεμβρίου Συναξαριστής. Ἀββακοὺμ Προφήτου, τῶν Ἁγίων Ἰωάννη, Ἠρακλαίμωνος, Ἀνδρέα καὶ Θεοφίλου, Μερώπης, Ἀβίβου τοῦ Νέου, Μωυσέως Ὁμολογητοῦ, Κυρίλλου Φιλεώτη, Ἀθανασίου Ἐκλείστου, Ἀββακοὺμ Ὁσίου, Ἰσιδώρου Ὁσίου, ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου.

Ὁ Προφήτης Ἀββακούμ

Ὁ Ἀββακούμ, ποὺ τὸ ὄνομά του σημαίνει «θερμὸς ἐναγκαλισμός», ἦταν ἀπὸ τὴ φυλὴ τοῦ Συμεὼν καὶ γιὸς τοῦ Σαφάτ.  Ὁ χρόνος ποὺ ἔδρασε τίθεται μεταξὺ 650 καὶ 672 π.Χ.
Στὸ προφητικό του βιβλίο, ποὺ διακρίνεται γιὰ τὴν ἀξιόλογη λογοτεχνική του χάρη, ἐλέγχει τὸν ἰουδαϊκὸ λαό, ἐπειδὴ παρεξέκλινε ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ θρησκεία στὴν εἰδωλολατρία.
Νὰ τί συγκεκριμένα ἀναφέρει, σχετικὰ μὲ τὸ πῶς πρέπει κανεὶς νὰ πιστεύει στὸ Θεό:
«Ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ· ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεώς μου ζήσεται. Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ Κυρίῳ ἀγαλλιάσομαι, χαρίσομαι ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτήρι μου».
Ποὺ σημαίνει, ἂν κανεὶς λιποψυχήσει καὶ ἀδημονήσει στὶς διάφορες δοκιμασίες, ἂς μάθει, λέει ὁ Κύριος, ὅτι δὲν ἐπαναπαύεται ἡ ψυχή μου σ’ αὐτόν. Ὁ δίκαιος ποὺ πιστεύει σ’ ἐμένα καὶ τηρεῖ τὸ Νόμο μου, θὰ σωθεῖ καὶ θὰ ζήσει. Ἐγὼ ὅμως, λέει ὁ Προφήτης, θὰ ἀγάλλομαι ἐλπίζοντας στὸν Κύριο. Θὰ γεμίσει χαρὰ ἡ καρδιά μου γιὰ τὸν σωτήρα μου Θεό.
Ὁ προφήτης Ἀββακοὺμ πέθανε εἰρηνικὰ καὶ τάφηκε στὸν τόπο τῶν πατέρων του.

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Το αγιογραφικό ανάγνωσμα της Παρασκευής 02-12-2016

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανo. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2016. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Θεσσαλονικείς Α΄ κεφ. ε΄ 9 - 16

ε΄ 9 - 16Ευαγγέλιον: Κατά Λουκάν κεφ. Κ΄ 19 - 26

Κ΄ 19 - 26
Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Τό κτίσιμο τῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς.Ἀββᾶ Δωροθέου. ΙΔ΄Διδασκαλία (Α). Μέρος 19ο.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Τό κτίσιμο τῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς.Ἀββᾶ Δωροθέου. ΙΔ΄Διδασκαλία (Α). Μέρος 19ο.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 11-9-2016 (Σύναξη στό Ἀρχονταρίκι
στήν Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης)
http://HristosPanagia3.blogspot.gr

Ὁ διωγμός τοῦ Ἡσυχασμοῦ ἀπό τούς Φράγκους καί τόν Κοραή Πατερική Θεολογία, 11ο Μέρος, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Συνεχίζουμε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ τίς ὁμιλίες πού κάνουμε ἀπό τήν Πατερική Θεολογία τοῦ π. Ἰωάννου τοῦ Ρωμανίδη τό κεφάλαιο περί Φραγκοκρατίας καί περί Ἡσυχασμοῦ. Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Φραγκοκρατία ἀρχίζει ἀπό τό 1204, ὅταν τό λεγόμενο Βυζάντιο ἔπεσε γιά πρώτη φορά ἐξ αἰτίας τῆς Δ΄ Σταυροφορίας στά χέρια τῶν Φράγκων καί οὐσιαστικά ὑποδουλώθηκε. Αὐτό δέν συνέβη μόνο στήν Κωνσταντινούπολη ἀλλά καί σέ πολλές περιοχές τῆς Αὐτοκρατορίας κυριάρχησαν οἱ Φράγκοι καί ἔκαναν διωγμό ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας.
Λέγαμε τήν προηγούμενη φορά ὅτι γύρω στά 1000 μ.Χ. -δηλαδή 200 χρόνια πρίν ἔρθουν οἱ Φράγκοι- ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος ἔκανε μιά ἐπανάσταση, ὄχι μέ τά ὅπλα, ἀλλά πνευματική ἐπανάσταση. Μίλησε γιά τήν ἐκτροπή πού ἐπικρατοῦσε στήν Ἐκκλησία, τήν ἐκκοσμίκευση, τήν ἀλλοτρίωση καί τό γεγονός ὅτι ἐκλέγονταν Ἐπίσκοποι ἀκατάλληλοι, καθώς καί ὅτι ὑπῆρχαν Πνευματικοί χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα.

«Διάφορα διδακτικά»

Αποτέλεσμα εικόνας για ὁ Παπουλάκος
Ὁ Παπουλάκος

* Κεῖνο πού λέω εἶναι πώς εἶναι δυό λογιῶ γράμματα, τά Θεοτικά καί τ᾿ ἄθεα, καί πώς ἡ πολιτεία μαθαίνει στά παιδιά μας μονάχα τ᾿ ἄθεα γράμματα, σά νά μᾶς λείπανε τ᾿ ἄλλα.
* Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι οὔτε τέχνη, οὔτε γνώση, ἀλλά φῶς.... Ὁ κόσμος πιστεύει μονάχα στόν ἄνθρωπο πού πιστεύει ὁ ἴδιος. Ὁ κόσμος πιστεύει τόν ἄνθρωπο πού μέ τή ζωή του γίνεται παράδειγμα καί τόν φωτίζει...
* .... Ἡ περηφάνεια τ᾿ ἀνθρώπου καί ἡ ἁμαρτωλή του λαχτάρα νά σηκωθεῖ ὡς τό Θεό καί ψηλότερά του ἀκόμα, εἶναι ἡ πιό φαρμακερή σαΐτα τοῦ σατανᾶ. Χάρη σ᾿ αὐτό, ἡ γῆς κινδυνεύει νά καταντήσει τό πιό πυρωμένο καζάνι τῆς κόλασης.... Ὅπως ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ζήσει ἄν δέν βάνει τροφή στό στομάχι του, ἔτσι καί ἡ ψυχή θά νεκρωθεῖ ἄν δέν θρέφεται καθημερινά μέ τό λόγο τοῦ Χριστοῦ.

Πῶς ὁ ἀξιωματικός βεβαιώθηκε γιά τήν ὕπαρξη τοῦ διαβόλου. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

  Ο γέροντας Αμβρόσιος απ’ τήν Όπτινα ρώτησε έναν επισκέπτη, εάν πιστεύει ότι υπάρχει ο διάβολος. Κι όταν πήρε θετική απάντηση, αφηγήθηκε τό εξής περιστατικό: «Βλέπετε, κάποιοι αρνούνται αυτή τήν πίστη καί θεωρούν ότι ο διάβολος δεν είναι τίποτα άλλο από προσωποποίηση των παθών μας. Τέτοιες σκέψεις μας βάζει ο ίδιος ο εχθρός τής ανθρωπότητας γιά να τόν αρνούνται οι άνθρωποι οπότε αυτός να δρά πιό ελεύθερα πάνω τους. Όμως πιθανόν νά διαβάσατε στην εφημερίδα, πώς σέ κάποια σπίτια συμβαίνουν παράξενα πράγματα: πετούν αντικείμενα από μόνα τους, ακούγονται θόρυβοι καί πολλά παρόμοια. 
Αυτή είναι η δράση των κακών πνευμάτων. Νά τί συνέβη μία φορά:

Ἡ ὑιοθεσία ἀπό ὁμοφυλόφιλα ‘’ζευγάρια’’ δέν θά ἀργήσει

Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΑ ‘’ΖΕΓΑΡΙΑ’’ ΔΕΝ ΘΑ ΑΡΓΗΣΕΙ
 
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
 
Στην Ευρώπη και όχι μόνο ομιλούν για οικογένειες με δύο μαμμάδες και δύο μπαμπάδες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να καταστεί υψίστη αυθεντία και σε θέματα ηθικών αξιών. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη, στην Μεγάλη Βρεττανία, Ισπανία, Σουηδία, Νορβηγία, Ισλανδία, Δανία και Ολλανδία, αλλά και σε πολιτείες των ΗΠΑ, γίνεται υιοθεσία από μέρους ομοφυλοφίλων ‘’ζευγαριών’’.
Μετά την αναγνώριση και θεσμοθέτηση του συμφώνου συμβίωσης των ομοφυλοφίλων, θα ακολουθήσει η υιοθεσία από μέρους των ομο-ζευγαριών. Ήδη άρχισε να καλλιεργείται στην Ευρώπη και όχι μόνο. Αυτό που ανέφερε παλαιότερα η εφημερίδα «Corriere del Veneto» σε δημοσίευμά της, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, για την εισήγηση της δημοτικής συμβούλου Camilla Seibezzi στη Βενετία, προς αντικατάσταση των όρων πατέρας και μητέρα, σε ‘’γονέας 1’’ και ‘’γονέας 2’’, άρχισε να γίνεται γεγονός.

Σύμφωνα μέ τήν ἀξιόπιστη μαρτυρία ἑνός συγχρόνου ἐκλεκτοῦ τοῦ Θεοῦ, πού, ἀπό τήν πανευφρόσυνη ἐνέργεια τῆς χάριτος τῆς προσευχῆς, εἶδε ξαφνικά τήν ψυχή του νά βγαίνει ἀπό τό σῶμα καί νά αἰωρεῖται στόν ἀέρα, αὐτή ἦταν πολύ λεπτή, αἰθέρια καί ἱπτάμενη. " ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ

«Κακός είναι ο θάνατος των αμαρτωλών» λέει η Γραφή. Τών ευσεβών, όμως, ο θάνατος είναι άγιος καί συνεπάγεται μετάβαση από τούς θορύβους καί την ταραχή του βίου στήν αδιατάρακτη ησυχία, από τη διαρκή οδύνη στήν αδιάκοπη καί ατελεύτητη μακαριότητα, από τή γή στον ουρανό, από τόν κόσμο της αμαρτίας στον κόσμο των αγγέλων καί των αγίων. Η υπέρτατη ευφροσύνη των πολιτών τού ουρανού συνίσταται στην ακόρεστη ενατένιση του Θεού καί στην αμείωτα φλογερή αγάπη προς Αυτόν.
«Όταν βγει η ψυχή του ανθρώπου από τό σώμα», γράφει ο όσιος Μακάριος ο Μέγας, «τότε συμβαίνει εκεί ένα μεγάλο μυστήριο. Γιατί, αν η ψυχή είναι ένοχη γιά αμαρτίες, έρχονται καί την παίρνουν στίφη δαιμόνων, πονηρών Αγγέλων καί σκοτεινών δυνάμεων, πού την κρατούν αιχμάλωτη στον δικό τους τόπο. Καί δεν πρέπει να παραξενεύεται κανείς γι` αυτά. Γιατί, αν ο άνθρωπος, όταν ζούσε καί βρισκόταν ακόμα στον κόσμο τούτο, είχε υπακούσει καί υποταχτεί καί υποδουλωθεί στούς δαίμονες, πολύ περισσότερο όταν φεύγει από τόν κόσμο, θα αιχμαλωτιστεί καί θα κρατηθεί απ’ αυτούς.  Αλλά καί από την πλευρά τού αγαθού δεν έχεις παρά να αναλογιστείς ότι έτσι έχουν τά πράγματα: Τούς δίκαιους δούλους του Θεού τούς κυκλώνουν καί τούς προστατεύουν από την εδώ ζωή άγγελοι, πνεύματα άγια. Καί όταν οι ψυχές τους βγουν από τά σώματα, οι άγγελοι τίς παίρνουν καί τίς οδηγούν στον δικό τους τόπο, στον αγνό κόσμο, φέρνοντάς τες μπροστά στον Κύριο».

Ὀρθοδοξία καί μοναχισμός

Σχετική εικόνα

Ορθοδοξία και μοναχισμός
 
Νίκος Σακαλάκης
 
Η θεσμική Ορθοδοξία, σήμερα, διέρχεται περίοδο έντονων δογματικών εκτροχιασμών ή, καλύτερα,οικουμενιστικών «μετασχηματισμών», στον αντίποδα των οποίων γεννιούνται φαινόμενα – καταστάσεις πνευματικής διχαστικής ανισορροπίας, που επηρεάζουν το ήθος και την ενότητα των Ορθοδόξων.
Είναι αλήθεια, ότι η «σύνοδος της Κρήτης» προκάλεσε εκκλησιαστικό συνειδησιακό σχίσμα. Θεμελιώδεις πτυχές της Ορθοδοξίας σωριάζονται ή αναδιπλώνονται γύρω από τον αιρετικό άξονα του Οικουμενισμού. Πιο συγκεκριμένα:
Αναδύθηκε (ΑΠΟΚ. Θ,2) η εξίσωση Ορθοδοξίας και αιρέσεων. Η αναφορά σε «ετερόδοξες εκκλησίες» έχει κατεύθυνση αποστασίας από την Ορθόδοξη Εκκλησία και από την Αγία Γραφή.
Η Λειτουργική – δογματική ζωή σήπεται σε συμπροσευχές και συλλείτουργα Ορθοδόξων και αιρετικών (Παπικών, προτεσταντών).
Έτσι, η σχέση της Ορθοδοξίας με την παραδοσιακή ζωή των αγίων Πατέρων διατηρεί εξωτερικά στοιχεία (ουνία), αλλά εσωτερικά είναι εκτεθειμένη σε μια γραμμή ενδόρρηξης (=κατάρρευση συστήματος).
Τα υπάρχοντα σχήματα συλλογικής πνευματικής ζωής, όπως: ενορίες, κύκλοι Γραφής, πολλές Ιερές Μονές, θρησκευτικές οργανώσεις-σύλλογοι και απλοί πιστοί έχουν, στο σύνολό τους, μια σιωπηλή καθήλωση μπροστά σε συγκεκριμένο κίνδυνο. Η σιωπή τους, σύμφωνα με τους Πατέρες, είναι συγκατάθεση. Ελάχιστες οι υγιείς αντιδράσεις. Είναι και αυτό σημείο των καιρών.
Έχουν τώρα, διαμορφωθεί τρία πνευματικά φάσματα:

Ἡ ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία τοῦ κάθε παιδιοῦ ξεκινᾶ ἀπὸ τὸν τρόπο συλλήψεώς τουὉ Μητροπολίτης Μόρφου Κύπρου κ. Νεόφυτος ὁμιλεῖ σὲ κοινὴ ἐκδήλωση τοῦ Συνδέσμου Γονέων καὶ τῆς Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπῆς τῆς Περιστερώνας Μόρφου γιὰ τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν κατὰ τοὺς συγχρόνους Ἁγίους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

« Σοῦ ἐστιν ἡ δύναμις »

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ὑπόταξε τή σάρκα σου καί τίς ἐπιθυμίες της, ποδοπάτησέ την. Βάλε κάθε σαρκικό στό ἴδιο ἐπίπεδο μέ τή λάσπη, τήν ἀκαθαρσία, μή φροντίζεις γι᾿ αὐτό. Κύριε, «Σοῦ ἐστιν ἡ δύναμις» βοήθησέ μας!

Ἠχητικό Ἁγιολόγιο 01 Δεκεμβρίου


Ἀκοῦστε τό βίο τῶν Ἁγίων της Ὀρθοδοξίας πού ἑορτάζουν σήμερα 01 Δεκεμβρίου


Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

1 Δεκεμβρίου Συναξαριστής. Ναοὺμ Προφήτη, Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονα, Ἀνανία τοῦ Πέρση, Θεοκλήτου Ἀρχιεπισκόπου, Ἀντωνίου τοῦ Νέου, Ὀνησίμου Ἀρχιεπισκόπου, Ἀνανία καὶ Σολοχῶν, Ἐγκαίνια Ναοῦ Ἁγίου Τρύφωνα.

Ὁ Προφήτης Ναούμ

Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα μικροὺς λεγομένους προφῆτες.
Ἔζησε τὸν 7ο αἰώνα πρὸ Χριστοῦ καὶ ἦταν ἀπὸ τὴ φυλὴ τοῦ Συμεών. Πατρίδα εἶχε τὴν Ἐλκεσέμ, γι’ αὐτὸ ὀνομάστηκε καὶ Ναοὺμ ὁ Ἐλκεσαῖος.
Τὸ βιβλίο τῆς προφητείας του ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία μικρὰ κεφάλαια καὶ ἀφορὰ τὴν τύχη τῆς πόλης Νινευῆ.
Στὸ Α’ κεφάλαιο, ὑμνεῖ τὸν Θεό.
Στὸ Β’ κεφάλαιο, προαναγγέλλει τὸν ὄλεθρο τῆς Νινευῆ μὲ τὰ ἅρματά της, τοὺς Ἱππεῖς καὶ τοὺς θησαυρούς της.
Στὸ Γ’ κεφάλαιο, χαρακτηρίζει τὴ Νινευὴ σὰν πόλη τῶν αἱμάτων, τοῦ ψεύδους, τῆς μεγάλης ἀδικίας καὶ πορνείας.
Ἂς δοῦμε, ὅμως, τί λέει γιὰ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀνθρώπους τέτοιας πόλης, καὶ τί γι’ αὐτοὺς ποὺ εἶναι κοντὰ στὸν Κύριο:
«Χριστὸς Κύριος τοῖς ὑπομένουσιν αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως καὶ γινώσκων τοὺς εὐλαβουμένους αὐτὸν καὶ ἐν κατακλυσμοὶ πορείας συντέλειαν ποιήσεται τοὺς ἐπεγειρομένους, καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ διώξεται σκότος». Ναούμ, Α’ 7 – 8.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ